Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Pien en har spin - Pien en heur spinne - Pien en haar spin

Pien en har spin - Pien en heur spinne - Pien en haar spin

€ 10,00

Snel Overzicht

Pien en har spin - Pien en heur spinne - Pien en haar spin
Frysk-Gronings-Nederlands
Rients Gratama & Carla van der Heijde
OF

Details

Pien en har spin - Pien en heur spinne - Pien en haar spin
Frysk-Gronings-Nederlands
Rients Gratama & Carla van der Heijde

Pien en har spin is opnij in prachtich printenboek foar bern fan fjouwer jier en âlder. Diskear giet it oer it famke Pien dat in bysûnder en hiel leaf bistke yn har keamer hat. Rients Gratama skreau it ferhaal en Carla van der Heijde makke de tekeningen. Datselde diene se foar Hein en syn hin.

Pien en her spinne is vannijs n prachteg ploatjes- en veurleesbouk veur kinder van vaar joar en older. t Gaait over t wichtje Pien dat n biezunder en hail laif daaiertje in heur koamer het.  Rients Grata schreef t verhoal en Carla van der Heijde het de taikens moakt. Hein en zien hinne was ook van heur baaident.

Pien en haar spin is opnieuw een prachtig prentenboek voor kinderen van vier jaar en ouder. Deze keer gaat het over het meisje Pien dat een bijzonder en heel lief beestje in haar kamer heeft. Rients Gratama schreef het verhaal en Carla van der Heijde maakte de tekeningen. Datzelfde deden ze voor Hein en zijn kip

Frysk-Gronings-Nederlands, ynbûn, 48 siden

Oanfoljende ynformaasje

ISBN 978 90 3300 273 1

Ek fan dizze auteur