Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Lytse bal, grut spul

Lytse bal, grut spul

€ 35,00

Snel Overzicht

Auteur: Pieter Breuker

Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer
OF

Details

Lytse bal, grut spul is in boek oer acht ieuwen keatshistoarje en keatskultuer. It is taspitst op de situaasje yn Fryslân, mar omdat rûnom op de wrâld noch oare keatsfarianten spile wurde, sjocht de auteur ek geregeld oer de grinzen, te begjinnen yn Nederlân.
De fjouwer haadtema's binne (keatsen en): Histoarje; Kultuer algemien; Taal; Literatuer. De auteur leit hieltiten wer ferbiningen tusken keatsen en kultuer en snijt dêrtroch ûnderwerpen oan dy't yn de algemiene oersjoggen koart of hielendal net oan de oarder komme.
It boek begjint mei in ferbinende, algemien-(kultuer)histoaryske ynlieding op it ûnderwerp. Dan folgje 32 earder ferskynde artikels, yn Fryslân en om utens. Dy binne foar dizze útjefte allegearre opnij bewurke.
Fan de 32 bydragen binne 21 yn it Frysk en 11 yn it Nederlânsk skreaun. De ± 120 yllustraasjes binne net samar plaatsjes, mar foarmje in wêzentlike bydrage oan de ynhâld fan it boek. In wiidweidige ynhâldsopjefte en registers op persoanen en op plaknammen ferheegje de tagonklikens fan it boek.

Dr. Pieter Breuker (Skingen, *1945), âld-dosint en -ûndersiker Frysk oan de Rijksuniversiteit Groningen, âld-foarsitter fan it Keatsmuseum en fan Stichting de Sportwereld, en earder ek sporthistoarikus oan de Katholieke Universiteit Leuven, is in bekend keats- en sporthistoarikus, yn en bûten Fryslân. Hy is yn 2017 troch it Prins Bernhard Cultuurfonds ûnderskieden mei de lanlike Zilveren Anjer foar syn bydragen oan de Nederlânske kultuerhistoarje, 'in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie met kunst en cultuur'.

Boekfersoarging: Barbara Jonkers
Hardcover, 384 siden, full-colour
ISBN: 9789492052490

Oanfoljende ynformaasje

ISBN 9789492052490