Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Friesland van boven - Fryslân út 'e loft - Friesland from above

Friesland van boven - Fryslân út 'e loft - Friesland from above

€ 19,95

Snel Overzicht

Friesland van boven - Fryslân út 'e loft - Friesland from above
OF

Details

Friesland van boven - Fryslân út 'e loft - Friesland from above

 

De foto's in 'Friesland van Boven' zijn bijna allemaal gemaakt in het voorjaar en de zomer. De natuur komt in volle bloei, de bomen kleuren groen en fris, precies het goede moment voor luchtfotografie. Koos Boertjens wil u Friesland laten zien vanuit een ander perspectief. Luchtfoto's geven een mooi beeld van de Friese elf steden, de dorpen, de Friese meren, de Wadden met de eilanden, de natuur en het landschap. Vanuit de lucht ziet u de sporen die de mens gedurende eeuwen heeft getrokken in deze provincie. Koos Boertjens heeft een selectie moeten maken uit de duizenden foto's die hij in de afgelopen maanden heeft geschoten boven dit prachtige gebied. Meer foto's staan op www.hetnoordenvanboven.nl.

De foto's yn 'Fryslân út 'e loft' binne hast allegear makke yn it foarjier en de simmer. De natuer bloeit, de beammen kleurje grien en fris, it perfekte momint foar loftfoto's.Koos Boertjens wol jo Fryslân sjen litte fanút in oar perspektyf. Loftfoto's jouwe in moai byld fan de Fryske alve stêden, de doarpen, de Fryske marren, de Waadsee en de eilannen, de natuer en it lânskip. Ut 'e loft wei sjogge jo de spoaren dy't de mins troch de ieuwen hinne neilitten hat yn dizze provinsje.

Most of the photographs in 'Friesland from above' were taken in the spring or in the summer. Nature is blossoming, the trees are green and fresh; the ideal time for aerial photography. Koos Boertjens wants to show you Friesland from a different perspective. The aerial photographs give a good picture of the Frisian eleven cities, the villages, the lakes, the Wadden Sea and the islands, the nature and landscape. From the air, you can see the footprints that mankind has left here for centuries.

 

Auteur/Fotograaf: Koos Boertjens

ISBN : 9789088960048

Uitgeverij Boertjens & Kroes

Oanfoljende ynformaasje

ISBN Nee