Wolkom yn de Afûk webwinkel

Winkelwein:

0 produkten - € 0,00
Jo winkelwein is leech.

0

Auteur

Jan Popkema

Jan Popkema (1942) is frisist en neerlandikus. Hy hat wurke as leksikograaf by de Fryske Akademy en as haad en dosint by de learare-opliedings Nederlânsk en Frysk oan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Alhoewol't taalkunde syn fak is, hat er ek wol op oare mêden publisearre.

Neist ûnderskate artikels ferskynden fan him ek û.o. Psalmbewurkingen yn it Frysk (1983), Basisgrammatica Fries (2006), Grammatica Fries (2006) en poëzij-oersettings. It wurk oan Mei it wiffe skip paste goed yn it stúdzje-ûndersyk nei 'de kristlik-Fryske beweging' dat er op priemmen hat.

6 Produkt(en)

Roaster  List 

6 Produkt(en)

Roaster  List